1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Petra Koopmans in persoon of via de websites petrakoopmans.com en vrouwenvuur.nl (hierna ook te noemen: Opdrachtnemer) partij is. De Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de genoemde websites van Opdrachtnemer en worden op verzoek als bijlage bij een offerte toegezonden.
Opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van bijgaande offerte met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.

2. Begrippen
Opdrachtgever: persoon die opdracht geeft om van diensten van Opdrachtnemer gebruik te maken. Deelnemer: persoon die gebruik maakt van door Opdrachtnemer aangeboden diensten. Bedrijfstrainingen: trainingen gericht op Deelnemers van één bedrijf of instantie.

3. Gedragscode
Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. Geen van de partijen zal direct noch indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

4. Registratie
Een boeking kan per e-mail of per telefoon geschieden. Een reservering is uitsluitend geldig indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd. Het versturen van een opdrachtbevestiging en/of factuur door Opdrachtnemer maakt de overeenkomst bindend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren.

5. Programma wijzigingen
Wijzigingen die de aard en/of duur van de training niet aantasten kunnen voor Opdrachtgever geen reden zijn om de overeenkomst te annuleren en/of een reductie van het factuurbedrag te eisen.

6. Annulering door Opdrachtgever
Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor een bedrijfstraining wil annuleren of wijzigen, dan gelden de volgende voorwaarden:

  1. Tot 6 weken voor aanvang: Opdrachtnemer brengt 15% van factuurbedrag in rekening bij Opdrachtgever
  2. Tot 3 weken voor aanvang: Opdrachtnemer brengt 30% van het factuurbedrag in rekening bij Opdrachtgever
  3. Binnen 3 weken voor aanvang: Opdrachtnemer brengt 70% van het factuurbedrag in rekening bij Opdrachtgever
  4. Binnen 7 dagen voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan Opdrachtnemer

Indien verschuiven of annuleren van een training voor Opdrachtnemer kosten aan derden met zich meebrengt dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
Een Deelnemer die bij aanvang van de training, coachingsessie of workshop niet verschijnt of slechts een deel van de training kan bijwonen, heeft geen recht op terugbetaling van het factuurbedrag.

7. Annulering door Opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht voor trainingen omwille van belangrijke redenen, zoals ziekte van de trainer en/of de paarden, te annuleren.

Bij bedrijfstrainingen wordt in goed overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een vervangende datum overeengekomen. Opdrachtnemer kan in beide gevallen ook besluiten het gehele factuurbedrag aan Opdrachtgever te retourneren.

8. Uitvoering van de opdracht
Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. Opdrachtnemer staat ervoor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten als waren zij werknemers van opdrachtnemer.

9. Betaling
Het verschuldige factuur bedrag dient voor aanvang van de coachingssessie, workshop of training te worden voldaan.

Voor bedrijfstrainingen dient het verschuldigde factuurbedrag uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training aan Opdrachtnemer betaald te worden.

Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de hierboven gestelde betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.

In de factuurprijs zijn inbegrepen de kosten voor het gebruikmaken van in de aanbieding beschreven accommodatie, trainingsmaterialen, consumpties en maaltijden. Reis en transferkosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen.

10. Aansprakelijkheid en compensatie
Deelname aan activiteiten van Opdrachtnemer geschiedt op eigen risico. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer reikt niet verder dan het door Opdrachtgever betaalde factuurbedrag. Elke compensatie die dit bedrag te bovengaat is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annuleren van de zijde van Opdrachtnemer is uitgesloten.

11. Trainingsmaterialen
Alle door Opdrachtnemer geproduceerde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken en publicaties zijn en blijven – onafhankelijk van de aard – intellectueel eigendom van Opdrachtnemer en zijn door copyright beschermd.

Deelnemers zijn gerechtigd de materialen te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik binnen hun organisatie. Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van de copyrights en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden om teksten, filmopnamen of beeldmateriaal van Opdrachtnemer te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

Ondanks dat deze website zorgvuldig is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.